Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALTEC industrial identification B.V., statutair gevestigd te Papendrecht

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden beheersen iedere rechtsverhouding tussen de besloten vennootschaap met beperkte aansprakelijkheid ALTEC Industriële Identificatie B.V. (verder te noemen: Altec), statutair gevestigd te Papendrecht en derden (verder te noemen: "opdrachtgever").
 • Deze handelsvoorwaarden zijn in de eerste plaats van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop, doch ook voor zoveel mogelijk op andersoortige contracten, waaronder gemengde overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten.
 • Afwijkingen en aanvullingen van deze handelsvoorwaarden zijn alleen mogelijk indien deze door Altec schriftelijk uitdrukkelijk worden bevestigd. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes/Overeenkomsten

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is iedere aanbieding c.q. offerte door Altec vrijblijvend, en dient als een geheel te worden beschouwd. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat deze schriftelijk door Altec aan de opdrachtgever is bevestigd.
 • Iedere offerte van Altec heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken van deze geldigheidsduur.
 • Alle bij de offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zoals maten ,gewichten, vermogens en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Altec staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens. De opgaven zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk is vermeld. Details hoeven niet te worden verstrekt.
 • Eventuele onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen acht dagen na datum orderbevestiging, op sanctie van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Altec.
 • Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Altec ofwel namens Altec gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden Altec slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 • Het enkel uitbrengen van een offerte aan de opdrachtgever verplicht Altec geenszins tot het sluiten van een overeenkomst.
 • Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, dan wel in geval van afroeporders c.q. deelleveringen, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst ook juist en volledig weer te geven.

Artikel 3: Prijs, betaling en zekerheidstelling

 • De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en is gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Altec is te allen tijde gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen en eventuele meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Alle - verhogingen in – heffingen, belastingen, invoerrechten, accijnzen en wisselkoersen, zal Altec eveneens steeds en direct mogen doorberekenen.
 • Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke databestanden of enige andere ondeugdelijke aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen, producten of andere toeleveringen die Altec tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan dat zij bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de prijs.
 • Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Betalingen worden verricht, zonder dat opdrachtgever zich op een opschortings- of verrekeningsrecht kan beroepen, met gebruikmaking van het door Altec aan te wijzen bank- of girorekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij betaling binnen een termijn van 8 dagen netto is het toegestaan een betalingskorting van 2% te hanteren.
 • Indien opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling aan Altec een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. Voorts is opdrachtgever alsdan verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke en préprocessuele kosten, welke 15% van de totale vordering zullen bedragen, zulks met een minimum van € 250,00 per gebeurtenis.
 • Betalingen strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van achtereenvolgens de opeisbare facturen terzake waarvan geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is bedongen en nadien de langst uitstaande factuur, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur. Altec is steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee opdrachtgever in gebreke is gebleven met tijdige betaling.
 • De vordering op opdrachtgever zal terstond en integraal opeisbaar zijn, derhalve met inbegrip van rente, kosten en eventueel nog niet opeisbare facturen, ingeval van een andere toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever c.q. reeds ingetreden wanbetaling dan wel beslag op diens goederen wordt gelegd c.q. surséance van betaling, faillissement of onder curatele stelling van opdrachtgever wordt aangevraagd. Opdrachtgever wordt alsdan van rechtswege geacht in verzuim te zijn, ongeacht eerdere termijnafspraken.
 • In geval van niet tijdige betaling, zomede de andere hierboven vermelde omstandigheden, heeft Altec steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te harer keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft Altec te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van opdrachtgever vooruitbetaling of genoegzame zekerheidsstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheidsstelling of (aan)betaling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is Altec zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4: Levering

 • Een opgave van de levertijd door Altec zal altijd bij benadering geschieden en zal dus nimmer kunnen worden opgevat als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • In het geval bepaalde zaken niet voorradig zijn, heeft Altec het recht de order in gedeelten te leveren dan wel, zulks ter keuze van Altec, soortgelijke – qua functionaliteit, kwaliteit en prijs – zaken te leveren.
 • Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld , heeft Altec het recht, wanneer binnen drie maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, de opdrachtgever schriftelijk te sommeren een termijn te stellen waarin de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Opdrachtgever zal binnen acht dagen aan deze sommatie voldoen, waarbij de te stellen termijn niet langer mag zijn dan drie maanden.
 • Indien er sprake is van levering van specifiek voor de opdrachtgever geproduceerde producten, heeft Altec het recht de geproduceerde meer- of minderproductie met een maximum afwijking van 10% aan de opdrachtgever te leveren en te factureren.

Artikel 5: Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 • Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van de (af)geleverde zaken op opdrachtgever over op het moment van levering.
 • Zolang opdrachtgever niet het volledige bedrag van de betreffende factuur - eventueel verhoogd met vervallen rente en bijkomende kosten - heeft voldaan blijven de (af)geleverde zaken eigendom van Altec.
 • De eigendom gaat eerst op opdrachtgever over, zodra opdrachtgever de gehele vordering integraal heeft voldaan. Opdrachtgever zal niet de bevoegdheid hebben om de nog onbetaald gebleven zaken aan derden door te leveren, tenzij anders overeengekomen en behoudens levering binnen de normale bedrijfsexploitatie.
 • Genoemd eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over eventuele vorderingen van Altec wegens tekortschieten van opdrachtgever in één van zijn overige verplichtingen uit de overeenkomst en over vorderingen van Altec wegens eerdere overeenkomsten met opdrachtgever. Zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt, is opdrachtgever verplicht om als zorgvuldig schuldenaar voor - het behoud van - de zaak zorg te dragen, met inbegrip van adequate verzekering. Het is opdrachtgever niet toegestaan de betreffende zaak te verpanden of te belasten met enig ander - beperkt - recht. Voorts is opdrachtgever gehouden elke omstandigheid, die de zaak nadelig beïnvloed of kan beïnvloeden, terstond aan Altec te melden.
 • Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, ingeval van diens overlijden, heeft Altec het recht om, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet betaalde, als haar eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Altec ten laste van de opdrachtgever heeft, terstond en ineens opeisbaar.
 • Indien de door Altec geleverde zaken vóór integrale betaling blijken te zijn verwerkt, vermengd of anderszins niet meer zijn te individualiseren, zal opdrachtgever ten behoeve van Altec op diens eerste verlangen zijn medewerking verlenen een bezitloos pandrecht op de aanwezige zaken te vestigen. Ook voor vorderingen van Altec op opdrachtgever uit andere hoofde dan de betreffende levering, zal opdrachtgever op eerste verzoek meewerken aan het vestigen van een bezitloos pandrecht op de aan opdrachtgever toebehorende onbezwaarde zaken.
 • Opdrachtgever verklaart onvoorwaardelijk mee te werken aan alle formaliteiten nodig voor het vestigen van bedoelde pandrechten. Voorzover nodig en mogelijk verleent opdrachtgever reeds nu ten behoeve van voornoemde bezitloos pandrechten aan Altec een onherroepelijke volmacht.
 • Altec is bevoegd het retentierecht uit te oefenen op alle onder haar bevindende zaken waarop de overeengekomen dienstverlening betrekking heeft, zodra blijkt dat opdrachtgever niet of niet geheel zijn financiële verplichtingen wil of kan nakomen. Hetzelfde geldt voor opeisbare vorderingen uit hoofde van andere door Altec verrichte werkzaamheden.
 • Blijft opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig met voldoening dan zal Altec gerechtigd zijn de onder het retentierecht vallende zaken op wettelijk voorgeschreven wijze te gelde te maken, zodat zijn vordering uit de opbrengst zoveel mogelijk zal worden gekweten, onder afdracht van een eventueel surplus.

Artikel 6: Reclame en retourzendingen

 • De opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking direct na aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen. Klachten over tekorten of beschadigingen aan het geleverde, welke bij (af)levering zichtbaar zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.
 • Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, danwel andere afwijkingen en/of beschadigingen dient opdracht-gever binnen 10 werkdagen ontvangst schriftelijk - per post of telefax - gedetailleerd aan Altec kenbaar te maken. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, wanneer opdrachtgever de geleverde zaken heeft verwerkt of aan derden heeft doorgeleverd of gedaan na genoemde termijn, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kon worden geconstateerd, onverminderd de verplichting om alsdan tijdig en op de juiste wijze te reclameren.
 • In alle gevallen, waarin niet franco geleverd wordt, heeft de opdrachtgever het recht de goederen, op eigen kosten, voor verlading te keuren.
 • Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend bij Altec, doch binnen 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de genoemde termijn, wordt de opdrachtgever geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd. Na het verstrijken van de betreffende termijn, zullen reclames niet meer door Altec in behandeling worden genomen.
 • Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Altec.
 • Indien de reclame gegrond wordt bevonden, is Altec uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op enige schadevergoeding.
 • Retourzending van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Altec, onder door haar te stellen voorwaarden. Alle kosten verband houdende met een retourzending komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Overmacht

 • Gedurende een situatie van overmacht - derhalve elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan één der partijen is toe te rekenen - wordt ter keuze van Altec de uitvoering van de overeenkomst opgeschort, danwel door middel van een schriftelijke verklaring ontbon-den, onder opgave van de omstandigheid, die - verdere - uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens vergoeding door opdrachtgever van de door Altec werkelijk gemaakte kosten. In geval van tijdelijke of blijvende onmogelijkheid tot nakoming door Altec ten gevolge van overmacht, heeft opdrachtgever niet het recht betaling op te schorten.
 • Onder overmacht wordt mede begrepen een bedrijfstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan; een vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Altec; transportmoeilijkheden of –belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Altec of van Altec naar opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd; oorlog(sgevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking en gewijzigde overheidsmaatregelen.
 • Indien Altec bij het intreden van de overmachtsituatie gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is Altec gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8: Garantie

 • Altec verbindt zich jegens opdrachtgever om zaken te leveren van deugdelijke kwaliteit, in de juiste hoeveelheid en overeenkomstig de omschrijving als in de offerte of een nader schriftelijk stuk tussen partijen vastgelegd. In het algemeen zal Altec zich er voor inspannen om de overeengekomen prestatie te laten beantwoorden aan de overeenkomst en overigens aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
 • De garantie op de geleverde zaken, strekt nimmer verder dan de door de fabrikant c.q. toeleverancier van Altec verstrekte garantie, indien aanwezig. Altec verwijst naar eventueel bijgevoegde garantiecertificaten.
 • Gebreken ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig gebruik of behandeling, dan wel gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door opdrachtgever c.q. door derden, blijven steeds buiten de garantie.
 • Altec aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van werkzaamheden in onderaanneming, zelfwerkzaamheid door of namens opdrachtgever, advieswerkzaamheden, zomede voor niet door Altec uitgevoerde (dé)montagewerkzaamheden of verplaatsing.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Altec is niet aansprakelijk voor schade, welke de opdrachtgever door of tengevolge van Altec zou mogen ondervinden, tenzij haar opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. In geen geval zal Altec jegens opdrachtgever en/of derden verder aansprakelijk zijn dan vergoeding van schade, gedekt door diens aansprakelijkheidsverzekering of – indien een dergelijke verzekering niet is afgesloten en/of geen dekking verleend wordt – tot de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW.
 • De opdrachtgever vrijwaart Altec voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen Altec zouden kunnen instellen op grond van enige productaansprakelijkheid dan wel enig handelen of nalaten van de zijde van Altec of de door Altec aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen aan enigerlei leveringsplicht ten opzichte van de opdrachtgever.
 • In geval van onrechtmatig handelen zijdens Altec of diens hulppersonen, is Altec slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. Ook in die gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximumbedrag, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 10: Hoofdelijke verbondenheid

 • Ingeval van een overeenkomst tussen Altec en twee of meer andere partijen, zijn die opdrachtgevers elk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit die overeenkomsten voortvloeiende - financiële - verplichtingen.

Artikel 11: Rechts- en forumkeuze

 • Op alle overeenkomsten met Altec en de daaruit voortkomende of daarmee verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Partijen kiezen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk domicilie op het vestigingsadres van Altec, alwaar tevens de overeenkomst moet worden geacht tot stand te zijn gekomen.
 • Alle uit de overeenkomst met inbegrip van onderhavige voorwaarden voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen, zullen worden berecht door de gewone civiele rechter te Dordrecht, tenzij Altec de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van opdrachtgever, onverlet het recht van partijen maatregelen te nemen in kortgeding of andere spoedprocedure.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Dordrecht/Kamer van Koophandel op 19 mei, onder nummer 23031218.